Ako postupovať pred poskytovaním sociálnej služby v dennom stacionári

 
  1. Ak ste občan s trvalým pobytom v Ľuboticiach, na obecnom úrade alebo na webovej stránke obce, obdržíte tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
  2. V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
  3. Vyberiete jeden druh sociálnej služby napr. denný stacionár, a formu sociálnej služby napr. ambulantnú. Na Vami vybranú sociálnu službu budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby posúdený v rámci posudkového procesu. Prílohou žiadosti je tlačivo „Lekársky nález“. Toto tlačivo je potrebné nechať si potvrdiť Vašim obvodným lekárom. Toto tlačivo predkladáte, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie Vášho ošetrujúceho odborného lekára, ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
  4. Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom „Lekársky nález“ alebo s iným lekárskym potvrdením doručíte na obecný úrad. Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. Následne bude v domácnosti klienta vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
  5. Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydané rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom bude navrhnutý druh sociálnej služby, o ktorú môžete požiadať formou tlačiva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Tlačivo si môžete stiahnuť tu alebo vyžiadať na obecnom úrade.