Všetky články

07.04.2005 - 00:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

01.03.2005 - 01:00

Dňa 1.3.2005 bola oficiálne odštartovaná a spustená do testovacej prevádzky pre verejnosť webová stránka obce Ľubotice na doméne www.obeclubotice.sk. Budeme radi, ak nám dáte svoju spätnú väzbu (mailom, prípadne v diskusii na stránke). Prípadne chyby budú priebežne opravované. Prosíme o trpezlivosť.

20.02.2005 - 01:00
15.02.2005 - 01:00

Obyvateľstvo Ľubotíc ako jedného z najstarších sídiel Šariša, a vďaka bezprostrednej blízkosti ešte staršieho mesta Prešova, iste nikdy nestálo izolovane od duchovného spoločenstva širšieho slovenského priestoru na rozhraní dvoch kresťanských kultúr - (západo)rímskej a byzantskej. V čase príchodu slovanského obyvateľstva na naše územie (5. - ­6. stor.) bolo toto až do konca 8.  stor. pod vplyvom rímskej kultúry, čiže aj kresťanskej misie.

15.02.2005 - 01:00

Židia - izraeliti tu v Šarišských Lúkach - Šebeši mali svoju náboženskú obec, jednu z najstarších v šarišskej župe. Pomoc židia nachádzali predovšetkým u šľachty, ktorá ich potrebovala. Prvý prešovský žid Marek Holländer si r. 1789 vybavil presťahovanie do Prešova práve zo Šarišských Lúk. V r. 1817 -1886 sú Šarišské Lúky podriadené matrike narodených ŽNO vo Veľkom Šariši spolu s ďalšími 22 sídlami.

15.12.2004 - 01:00

V zmysle odst. II. bodu 4 zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Ľuboticiach vydáva OcÚ Ľubotice so súhlasom OcZ tento Knižničný a výpožičný poriadok.

01.11.2004 - 01:00

Dokument s mimoriadnym významom pre miestnu samosprávu aj na Slovensku je Európska charta miestnej samosprávy. Obsahuje všeobecné zásady smerujúce k ochrane a posilneniu miestnej správnej samostatnosti.

23.06.2004 - 12:36

Výstavba ulíc Krížna a Šalgovická nová v hodnote 9 mil. Sk

23.06.2003 - 12:36
  • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
  • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk
23.06.2002 - 12:35

rekonštrukcia a prístavba Obecného úradu za 3,5 mil. Sk

23.06.2001 - 12:35
  • rekonštrukcia ulíc Pod Hájom, Platanova za 6,9 mil. Sk
  • výstavba kanalizácie na ulici Gagarinovej za 1,6 mil. Sk
23.06.2000 - 12:34

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1999 - 12:33

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1998 - 12:33

ukončená výstavba obecnej kanalizácie v hodnote 40 mil. Sk

23.06.1997 - 12:32

preložka Ľubotického potoka za 40 mil. Sk

23.06.1996 - 12:32

výstavba kanalizačného zberača za 15 mil. Sk

23.06.1995 - 12:31

rekonštrukcia Obecného domu za 3,5 mil.Sk

23.06.1994 - 12:30

výstavba športového areálu za 8,5 mil. Sk

23.06.1993 - 12:29

rekonštrukcia a prístavba rím. kat. kostola za 2 mil. Sk