Prvý mesiac fungovania v dennom stacionári

Prvý mesiac fungovania novootvoreného denného stacionára v Ľuboticiach na Makarenkovej 98, máme úspešne za sebou.

Pre našich klientov sme vytvorili, stále vytvárame a zdokonaľujeme príjemné prostredie, aby sa v dennom stacionári cítili čo najlepšie a najpohodlnejšie, pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Vládne tu rodinná atmosféra naplnená vzájomnou úctou, pomocou a toleranciou.

Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života, prostredníctvom následovných programov: integračné programy, záujmové činnosti, posedenia pri rozhovore, kultúrne programy, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod. Plánujeme výlety, masáže a iné aktivity. Podľa potreby poskytujeme kontrolu merania krvného tlaku, kontrolu glykémie, dohľad nad užívaním liekov a nad pitným režimom.

Spoločnými silami sa nám podarilo vytvoriť už niekoľko zaujímavých výrobkov rôzneho charakteru, ktorými sme potešili už nejedno vnúčatko našich klientov.

Najkrajšou odmenou za našu prácu je spokojnosť našich klientov.