Denný stacionár

V Dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:
 1. poskytuje:
  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálna rehabilitácia,
  • stravovanie. 
 2. zabezpečuje:
  • rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.
 
V rámci obslužných činností  budeme pre klientov denného stacionára poskytovať stravovanie. Strava je dodávaná externým dodávateľom a klienti majú možnosť výberu z troch jedál. Klient Denného stacionára platí za stravu podľa počtu dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala - obed 2,60€ / deň. Odborné činnosti budeme našim klientom poskytovať bezplatne. 
 

Spôsob platby úhrady za sociálne služby: 

Úhradu za sociálnu službu v Dennom stacionári platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne OcÚ v Ľuboticiach, alebo poštovou poukážkou na účet OcÚ v Ľuboticiach. Cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby v Dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života, prostredníctvom následovných programov: integračné programy, záujmové činnosti, cvičenie, vychádzky, posedenia pri rozhovore, kultúrne programy, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod.
 

Poskytujeme aj (podľa potreby):

    • kontrolu krvného tlaku,
    • kontrolu glykémie,
    • dohľad nad užívaním liekov,
    • pitný režim.
 
V Dennom stacionári Ľubotice si prejavujeme vzájomnú úctu, rešpekt, toleranciu, porozumenie, vzájomne spolu komunikujeme a máme sa radi takí, akí sme.
 

Kontakt

Denný stacionár
Makarenkova 98
080 06 Ľubotice
E-mail: stacionar@lubotice.eu
Tel.číslo: 051/3337002