autovrakovisko na Cintorínskej ulici

Dobrý deň, chcem sa spýtať, čo sa bude robiť s rozrástajúcim sa vrakoviskom na Cintorínskej ulici. Pokiaľ sa nemýlim, jedná sa o obecný pozemok na ktorom postupne pribúdajú autá po búračkách a nepostrehol som, že by obec tento pozemok za týmto účelom niekomu prenajala. Bežne sa tiež stáva, že pri ceste z práce domov nedokážem prejsť peši po ceste kvôli ledabolo odparkovanému prívesnému vozíku, niekoľkým autám a odťahovke

Je to problém.

Ako tak čítam Vaše názory na diskusiu "autovrakovisko..." nadobúdam dojem, že skoro vo všetkých prispievateľoch vrie žlč, zloba a neprajnosť ako u Slováka a nikto nepodá rozumný návrh ako tento "Gordický uzol" rozviazať , resp. vyriešiť. Z pohľadu p.Ivaneckého tento sledoval svoj záujem na svojej parcele postaviť budovu tak, aby táto plnila účel v jeho prospech , čo aj urobil. Nie je našou úlohou skúmať, či k posunu stavby do obecného pozemku došlo úmyselne alebo nie. Isté je, že k tomu došlo a je na ňom, aby urobil opatrenia k náprave čo aj urobil, z jeho pohľadu to najlepšie, požiadal o dokúpenie pozemku tak, ako to uviedol starosta obce p. Krajčí vo svojom vyjadrení " Fakty k problému Pána Ivaneckého " zo dňa 15 novembra.
Mám za to, že pri povoľovaní stavby p. Ivaneckého susedom, t.j. obcou, v.z. p. starostom došlo k pochybeniu a to tým, že starosta obce nepreveril fyzicky situáciu na tvári miesta, nepožiadal o predloženie geometrického plánu a domnieval sa , že je dodržaná hraničná vzdialenosť stavby 2 m.Na oplotenie nie je spoľahnutie že nám dáva výmeru alebo hranicu pozemku. Problém nastal až pri porealizačnom zameraní stavby, kedy bolo zistené, že stavba je postavená z časti na obecnom pozemku. Ale čo teraz s tým?!
Ja by som navrhoval riešenie ktoré poslal anonym 5. novembra 2013 pod názvom " darebák čo nerešpektuje nikoho a nič", tak aby vlastník stavby bol donútený na vlastné náklady stavbu z cudzieho pozemku odstrániť. Myslím že odpredanie pozemku obci pod stavbou nie je dobre riešenie.

jak to cloveka štve ked sa

jak to cloveka štve ked sa druhemu darí ze? holoto si utrize usta a zavidte dalej :-)))

Fakty o probléme Pán Ivanecký

Fakty o probléme

Pán Ivanecký kúpil predmetný pozemok od súkromnej vlastníčky. Pozemok bol oplotený niekoľko desiatok rokov (plot už zhrdzavel) a keďže mal svoje parcelné číslo nebolo nutné pri kúpe robiť geometrický plán. Pri povoľovaní stavby bola dodržaná zákonná vzdialenosť 2 m od oplotenia a na stavebnom konaní som s tým súhlasil. Problém nastal až pri porealizačnom zameraní stavby, keď geodet zistil, že pôvodné oplotenie pozemku bolo posunuté do obecného pozemku a postavená hala zasahuje do obecného pozemku cca 70 cm. Následne p. Ivanecký požiadal obec o odkúpenie tejto časti pozemku. Diskusia k tomuto problému bola veľmi rozsiahla a na predchádzajúcich dvoch zasadnutiach uznesenie nebolo prijaté. O odpredaji časti obecného pozemku o výmere 39 m² za trhovú cenu 60 €/m² rozhodli poslanci na poslednom zasadnutí v pondelok 11. 11. 2013. Samotná stavba zasahuje do obecného pozemku 7 m², ale kvôli prístupu k stavbe zo strany obecného pozemku sa odpredáva uvedená výmera, čo je po plot, ktorý sme považovali za hranicu pozemku. Pred hlasovaním som poslancom deklaroval, že tento prípad je poučením tak pre stavebný úrad ako aj pre mňa a v budúcnosti budem bezpodmienečne trvať na geodetickom zameraní stavby na všetkých stavbách susediacich s obecnými pozemkami, aby sa podobný prípad viac neopakoval.
MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Podľa môjho názoru je

Podľa môjho názoru je začiatok tohoto problému niekde inde. Na základe môjho poznania sa jedná o nejakú servisnú halu, ktorá podľa môjho názoru nespĺňa podmienky jednoduchej stavby, kde môže stavebný úrad upustiť od osadenia stavby geodetom. Stavebný úrad mal uviesť (možno aj uviedol) do stavebného povolenia podmienku vytýčenia priestorovej polohy stavby oprávnenou osobou t.j. geodetom a samozrejme mal aj tento doklad vyžadovať. Neviem či sa tak stalo, ale podľa môjho názoru nie, lebo už vtedy by sa bolo prišlo na to, že to nesedí a predišlo by sa zbytočným nákladom pre p. Ivaneckého na kúpu nezmyselnej výmery 39m², ako aj nepríjemnostiam pre obec lebo a samozrejme aj kritike občanov. A vôbec nepovažujem za šťastné vyjadrenie pána starostu, že:" V budúcnosti budem bezpodmienečne trvať na geodetickom zameraní stavby na všetkých stavbách susediacich s obecnými pozemkami, aby sa podobný prípad viac neopakoval". Nemyslím si, že občania by mali znášať zbytočné náklady na geodetov na základe tohoto prípadu a už vôbec nechápem prečo iba na pozemkoch susediacich s obecnými. To by chcelo trošku viac vysvetliť. Prajem všetkým pekný víkend.:-)
Olejník Štefan

dobrá kupa s.r.o.

On si len malým nedopatrením postavil areál aj na obecnom pozemku a zatiaľ stále čaká na dodatočné schválenie poslancov na odpredaj. No a kým zastupiteľstvo rozhodne, tak zatiaľ je to všetko jeho :)

Katastralna mapa

Pozdravujem všetkých diskutujúcich. Po prečítaní diskusie na troch obecných zastupiteľstvách č. 7/2013, č. 8/2013, č.9/2013 ešte stále neprestávam vychádzať z údivu nad výrokmi ľahostajných poslancov. . Bohužiaľ, zatiaľ nevieme ako dopadlo zatupiteľstvo č. 10/2013, keďže z minulosti vieme, že uverejnenie zápisnice trvá niekedy aj 3 týždne, jedine ak by nám niektorý z poslancov dal info o záveroch z rokovania. Na predstavu celej tejto problematiky prikladám obrázky z katastrálnej mapy , kde sú vyznačené pomery predmetných parciel č. 1543 a č.1544.

http://img24.eu/v-6svkwwya.jpg
http://img24.eu/v-c3zi6vjt.jpg

a o porušení stavebného zákona asi toľko:

< i >"Nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, že je to protiústavný zákon. Je v rozpore s dvoma článkami ústavy a nie s celou ústavou."(El presidente - Ivan Gašparovič)< /i >

Zdravim vsetkych

Zdravim vsetkych prispievatelov. Prosim vsetkych aj mna

Ľahostajní poslanci.

Máme len takých ľahostajných poslancov akých sme si zvolili. Možno by videozáznam z rokovania mal byť tiež dostupný. Potom možno niektorí páni poslanci začnú rýchlejšie premýšľať než rozprávať ...

PANI POSLANCI??? Sú to len

PANI POSLANCI??? Sú to len nastrčené figúrky, tradičné mená, zviazané rodinnými záujmami a akýmsi smiešnym pozostatkom "kresťanskej" politickej strany, zjednotené proti úhlavnému nepriateľovi, takže presne vedia čo (ne)robia a prečo. Ďakujem pekne...

Obec ako stavebný úrad podľa

Obec ako stavebný úrad podľa novelizovaného stavebného zákona nemá veľmi na výber:
§ 88- Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie stavby postavenej bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu podľa § 57 ods. 2 pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.
Osobne si myslím, že tento prípad sa bude posudzovať ako prípad, ktorý je vo verejnom záujme:-))) takže bude platiť:
Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi.
Alebo: Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
Alebo: Ak vlastník stavby, pri ktorej sa preukáže, že jej dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, v priebehu konania nepreukáže, že je vlastníkom pozemku zastavaného nepovolenou stavbou alebo jeho časti, alebo že má k tomuto pozemku iné právo (§ 58 ods. 2) a vlastník zastavaného pozemku alebo jeho časti s dodatočným povolením nesúhlasí, stavebný úrad odkáže vlastníka pozemku na súd a konanie preruší (§ 137). Konanie o stavbe zostane prerušené až do právoplatnosti rozhodnutia súdu vo veci.
Výsledok nechám na Vašu fantáziu:-)))) Uvidíme aké gule majú naši obecný šéfovia.

Takto to určite nebude však

Takto to určite nebude však máme precedens keď si pán Kapala tiež niečo postavil na obecnom pozemku a čuduj sa svete poslanci odhlasovali zlegalizovanie tohoto porušenia zákona dokonca ako prípad osobitného zretela aby nemuseli urobiť verejnú obchodnú súťaž. Hanba!!!

Obecný pozemok, ktorý je

Obecný pozemok, ktorý je súčasťou pozemku p. Kapallu, je koryto bývalého Ľubotického potoka, ktorý pred zregulovaním tiekol cez súkromné záhrady od Šalgovickej ulice po ulicu Čsl. letcov. Už v minulosti obecné zastupiteľstvo prijalo zásadu, že jednotlivé časti tohto obecného pozemku budú odpredané len majiteľom súkromných pozemkov, ktorých sú súčasťou. Viete si predstaviť že by obec cca 40 m² pozemku vo vašej záhrade predala niekomu cudziemu? Z toho dôvodu sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa a nie o spôsob predaja obchodnou verejnou súťažou. Mimochodom povinnosť obce predať nehnuteľnosť obchodnou verejnou súťažou je podľa zákona o majetku obcí len vtedy, keď všeobecná hodnota nehnuteľnosti je nad 40 000 €. V prípade pána Kapallu sa jedná o zámenu pozemkov, pretože cez jeho pozemok sú sprístupnené pozemky nachádzajúce sa za ním na Záhradnej ulici. Škoda, že používate informácie účelovo vytrhnuté z kontextu. To by vám však potom nevyšiel ten výkričníkový záver.
MVDr. Štefan Krajči, starosta obce

Evidentne vam lezi v zaludku

Evidentne vam lezi v zaludku Ivanecky aj obecny urad. Ani mne nie su sympaticki....
neviem co vlastne ste chceli povedat tym prispevkom, asi by sa mali vyjadrit zucastneni v tomto spore. Ale nie toto chcem riesit, ale davam dotaz, preco sa toleruju na obecnej stranke vulgarizmy - darebak, gule a pod. Toto svetko si mozu citat o nas aj v Amerike.
A. H.

darebak co nerespektuje nikoho a nic

neveril som pokial som si neprecital zapisnicu. To sa ako da v dnesnej dobe beztrestne postavit na cudzom pozemku budovu? Ako to dokaze skolaudovat, ved potreboval minimalne suhlas susedov na stavbu a ten sused je obec! Robia si kompetentni svoju robotu za ktoru su plateni?
Takze Ivanecky postavil budovu na obecnom pozemku, dal ju do dlhodobeho najmu co mu prinesie nie zanedbatelny zisk a obec sa na to bude len tak prizerat? Navrhujem neodpredat pozemok, na stavbu dat tarchu a ziadat najom za pozemok ktory protizakonne zastaval v takej astronomickej vyske aby sa uz nikto v Luboticiach neopovazil postavit nieco nelegalne a bez suhlasu majitela pozemku.

no uz si sa prebudil ? dobre

no uz si sa prebudil ? dobre ranko

Zavadzate ...

Ocividne nemate vsetky informacie no mate potrebu plut ohen a siru. Alebo informacie mate a ucelovo klamete, co je este horsi pripad. Chodte si na obecny pozemok, ktory vraj umyselne zabral Ivanecky pozriet, kde stal plot pred tym nez Ivanecky postavil so suhlasom obce novy plot. Alebo chcete vsetkych presvedcit, ze Ivanecky ktory nie je schopny upratat dvor bol natolko iniciativny, ze vykopal zo zeme zaklady stareho plota a presunul o meter dalej aby posunul budovu hoci ma z druhej strany 10 metrov volneho priestoru? :) :) :) Kto chce pas bit, palicu si najde ....

Problem asi nie je

Problem asi nie je zanedbatelny, ale treba to riesit v pravnej rovine. Preto, aby bolo jasno, mali by sa vyjadrit kompetentni, ale pre oslovenie "darebak" prispevok by mal byt administrativne odstraneny, nakolko na uradnej stranke nemaju byt osocujuce prispevky, ktore casto pochadzaju z osobnych sporov.

re:

Ako by ste navrhovali riešiť tento dlho neriešený problém kompetenými? Naozaj si myslíte, že nikto zo zastupiteľstva nevidí dlhodobé parkovanie vrakov na obecnej zeleni, alebo blokovanie cesty pokazenými a nabúranými vozidlami, odstavenou odťahovou Aviou, alebo veľkým prívesným vozíkom?
Alebo to chcete vyriešiť tak, že pokiaľ niekto nazve chronického porušovateľa zákona darebákom, tak sa mu vymaže príspevok? Pokiaľ by niečo také bolo hneď vedľa v meste, mestská polícia by mu vyrúbila pokutu minimálne za státie na trávniku - viď dennodenné prípady zo Sekčova a S-II.
Ako by ste pomenovali tiež občana pokiaľ by "omylom" postavil čiernu stavbu na Vašom pozemku?
Určite by ste sa nevyjadroval takto expresívne, pejoratívne ako pisateľ nad vami.

co sa cudujete?

sak i autobazar vyzera ako bazar az odkedy zmenil majitela. Dovtedy bolo srotovisko tam a teraz sebe ho marek presunul kuscicko vedla. pokial s tym nezna spravic poradek starosta, tak to tam budze tam. prekvapije ma ze to bolo toho roku vobec vykosene