Denný stacionár

V dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:

a.) poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie - strava je dodávaná externým dodávateľom. Klienti majú možnosť výberu z troch jedál. Klient DS platí za stravu - obed 2,60 eur denne.

b.) zabezpečuje:

  • rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť

Cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby v DS sa snažíme zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu.

Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života, prostredníctvom následovných programov: integračné programy, záujmové činnosti, cvičenie, vychádzky, posedenia pri rozhovore, kultúrne programy, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod.

Poskytujeme aj (podľa potreby): 

  • kontrolu krvného tlaku
  • kontrolu glykémie
  • dohľad nad užívaním liekov
  • pitný režim

V dennom stacionári Ľubotice si prejavujeme vzájomnú úctu, rešpekt, toleranciu, porozumenie, vzájomne spolu komunikujeme a máme sa radi takí akí sme.

 

Kontakt

Denný stacionár
Makarenkova 98
080 06 Ľubotice

E-mail: stacionar@lubotice.eu
Tel.číslo: 051/3337002