Inžinierskogeologický prieskum - lokalita „Pod Vodojemom“