Námety, sťažnosti

Uvítame všetky Vaše pripomienky, námety a sťažnosti a pochvaly k činnosti obecného úradu.