Najnovšie príspevky

19.06.2009 - 09:50
19.06.2009 - 09:14
19.06.2009 - 09:03
19.06.2009 - 08:49
19.06.2009 - 08:30
19.06.2009 - 08:23
19.06.2009 - 08:00
16.06.2009 - 21:38

V rámci územno-administratívneho usporiadania v rámci našej historickej štátnosti patrilo územie Ľubotíc, resp. aj Šarišských Lúk počas celej histórie najskôr do Šarišského komitátu (2.poI.13. stor.) s centrom na Šarišskom hrade. Od konca 13. stor. sú súčasťou Šarišskej stolice s totožným centrom, resp. od 17. stor. s centrom v Prešove. Za Bachovho absolutizmu (1850-1860) sa Šarišská stolica stala župou a pretrvala tak až do r. 1922. Nižším administratívnym celkom pre Ľubotice a Šarišské Lúky bol Dolnotoryský služnovský okres (r. 1878), pozostávajúci zo 40 obcí šiestich obvodov.

16.06.2009 - 20:15

Hydrograficky patrí územie do povodia Hornádu prostredníctvom Sekčova a Torysy. Pretekajú ním Kláštorský, Ľubotický a Bánovský potok, na severe čiastočne hranicu s chotárom Niž. Šebastovej tvorí Šebastovka a na západe oproti katastru Prešova tvorí hranicu Sekčov. Územie odvodňuje Ľubotický potok zaústený dnes prekládkou do Bánovského potoka, ktorý ústi do Sekčova. Prírodná riečna sieť bola tu umelo pretvorená.

16.06.2009 - 20:13

Pôdny kryt katastra aj napriek neveľkej rozlohe a malej geologickej pestrosti je značne diferencovaný (mapa 7). Koncentrická zonálnosť pôd vnútrohorských kotlín sa na území výrazne neprejavuje.

16.06.2009 - 20:12

Pôvodnú rastlinnú pokrývku v chotári Ľubotíc tvorili dve skupiny spoločenstiev, dubovo-hrabové lesy karpatské a lužné lesy podhorské a horské. Dubovo-hrabové lesy karpatské zaberali Toryskú pahorkatinu na náplavových kužeľoch Šebastovky okrem nivy Sekčova, na ktorej boli vyvinuté lužné lesy podhorské.

16.06.2009 - 20:09

Životné podmienky fauny určuje prostredie tvoriace rámec jej existencie (biotop). V chotári Ľubotíc prevládajú živočíšne spoločenstvá odlesnených území. Najrozšírenejší je biotop polí. Zaberá okolo 70% plochy katastra. Spoločným znakom tohto biotopu je otvorenosť, druhová stereotypnosť a vplyv človeka, najmä agrotechnické zásahy. Živočíchy tohto biotopu majú krypsis prispôsobený prostrediu. Žije tu zajac poľný, syseľ' obyčajný a iné. Biotop je zvlášť bohatý na hlodavce a chudobný na bezstavovce. Biotop krovín a poľných hôrok majú podobné zloženie fauny.

13.06.2009 - 16:12
13.06.2009 - 16:11

Pečať je v Altenburskej zbierke pečatí v Maďarskom štátnom archíve v Budapešti

Erb

13.06.2009 - 16:11

Erb Ľubotíc

13.06.2009 - 16:11
13.06.2009 - 16:11
13.06.2009 - 16:11
Syndikovať obsah