Najnovšie príspevky

29.04.2009 - 16:23

Tiesňové linky
Spoločná tiesňová linka 112*
Polícia 158
Hasiči 150
Záchranka 155

29.04.2009 - 16:20

Cestovné poriadky MHD www.dpmp.sk, www.imhd.sk/po/

Autobusy SAD Prešov www.sad-po.sk

Cestovné poriadky ŽSR www.zsr.sk

Vyhľadávanie spojenia SAD a ŽSR www.cp.sk

29.04.2009 - 16:17

Lekáreň Pharmacia

ul.Slanská 29
Nižná Šebastová
Tel. 051/ 7764004

29.04.2009 - 16:15

Tu môžete nájsť služby, ktoré sa ponúkajú v obci Ľubotice a jej okolí.

 

 

 

29.04.2009 - 16:13
29.04.2009 - 16:12
29.04.2009 - 16:11

 

Predseda - Rudolf Sirotňák - tel. 0904 528 268

Stolnotenisový oddiel v Ľuboticiach sa po prvýkrát prezentoval v súťažnom ročníku 1993/1994 v I. triede okresu Prešov. Hneď pri prvom štarte obsadil I. miesto v okrese. Postúpil do 4. divízie východoslovenského regiónu a zotrval v nej 3 sezóny. Bolo založené i B družstvo, ktoré hralo I. triedu Okresného majstrovstva.

V súčasnosti má oddiel 2 mužstvá dospelých, ktoré hrajú 5. a 6. ligu. Tréningy prebiehajú v telocvični ZŠ Ľubotice.

29.04.2009 - 16:11

logofksokol.JPG

Je najpočetnejší z oddielov TJ SOKOL Ľubotice.
Má 5 mužstiev. 

Žiaci - prípravka:

Tréner: Ing. Zdeno Pištej - tel. 0905 518 252

29.04.2009 - 16:10

Telovýchovná Jednota SOKOL Ľubotice - OZ je samostatný právny subjekt a pôsobí pod patronátom obce Ľubotice.

Na výročnej členskej schôdzi občianskeho združenia TJ Sokol Ľubotice konanej dňa 16.2.2007 boli zvolené a vymenované nové správne orány OZ.

Správna rada

  • MVDr. Štefan Krajči - predseda
  • Ing. Miroslav Štefanič
  • Pavol Sitarčík
  • Peter Čačko
  • Dušan Lörinc

Dozorná rada

29.04.2009 - 16:09

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o športovom dianí v našej obci.

 

 

 

29.04.2009 - 16:03

Stredná odborná škola

Adressa: Bardejovská 24, 080 06 Ľubotice

Tel.: 051 746 33 11

 

PhDr. Jozef KUREJ - Riaditeľ školy

PaedDr. Zlatica VITALIŠOVÁ - Zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie

Ing. Milan SNOPKO - Zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

PhDr. Ivan DOBROVODSKÝ - Vedúci vychovávateľ

29.04.2009 - 16:02

 

Základná škola Ľubotice
Strážnická 26
080 06 Ľubotice

29.04.2009 - 16:02

Všetky potrebné informácie o nás nájdete novej webovej stránke: www.ms.lubotice.eu

29.04.2009 - 16:01

V tejto sekcii nájdete články a informácie o školských zariadeniach, ktoré fungujú v obci Ľubotice.

 

29.04.2009 - 15:58

Územný plán obce Ľubotice bol schválený dňa 11.05.2009 uznesením 2/5/2009 obecného zastupiteľstva obce Ľubotice.

A. TEXTOVÁ ČASŤ

29.04.2009 - 15:57

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pre roky 2008 až 2013 bol vypracovaný v máji 2008. Obecné zastupiteľstvo ho schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 12.05.2008 uznesením č. 3/5/2008. Má charakter strednodobého až dlhodobého rozvojového dokumentu. Stanovuje rozvojové priority na najbližších 5 rokov. Dokument PHSR dopĺňa územný plán obce po stránke ekonomického a sociálneho rozvoja.

 

29.04.2009 - 15:57

V tejto časti nájdete základné strategické rozvojové dokumenty obce pre ekonomický a sociálny rozvoj a pre územný rozvoj obce, ktoré boli vydané s cieľom pripraviť víziu ďalšieho koncepčného rozvoja obce na najbližšie roky. Oba boli v roku 2009 aktualizované.

V ďalšej časti je pohľad do minulosti - ako sa obec rozvíjala posledné roky.

29.04.2009 - 15:54
29.04.2009 - 15:44

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

29.04.2009 - 15:43

Obecné zastupiteľstvo (OcZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. (§ 11 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení).

Syndikovať obsah