Najnovšie príspevky

19.06.2009 - 09:23
19.06.2009 - 09:00
16.06.2009 - 22:38

V rámci územno-administratívneho usporiadania v rámci našej historickej štátnosti patrilo územie Ľubotíc, resp. aj Šarišských Lúk počas celej histórie najskôr do Šarišského komitátu (2.poI.13. stor.) s centrom na Šarišskom hrade. Od konca 13. stor. sú súčasťou Šarišskej stolice s totožným centrom, resp. od 17. stor. s centrom v Prešove. Za Bachovho absolutizmu (1850-1860) sa Šarišská stolica stala župou a pretrvala tak až do r. 1922. Nižším administratívnym celkom pre Ľubotice a Šarišské Lúky bol Dolnotoryský služnovský okres (r. 1878), pozostávajúci zo 40 obcí šiestich obvodov.

16.06.2009 - 21:15

Hydrograficky patrí územie do povodia Hornádu prostredníctvom Sekčova a Torysy. Pretekajú ním Kláštorský, Ľubotický a Bánovský potok, na severe čiastočne hranicu s chotárom Niž. Šebastovej tvorí Šebastovka a na západe oproti katastru Prešova tvorí hranicu Sekčov. Územie odvodňuje Ľubotický potok zaústený dnes prekládkou do Bánovského potoka, ktorý ústi do Sekčova. Prírodná riečna sieť bola tu umelo pretvorená.

16.06.2009 - 21:13

Pôdny kryt katastra aj napriek neveľkej rozlohe a malej geologickej pestrosti je značne diferencovaný (mapa 7). Koncentrická zonálnosť pôd vnútrohorských kotlín sa na území výrazne neprejavuje.

16.06.2009 - 21:12

Pôvodnú rastlinnú pokrývku v chotári Ľubotíc tvorili dve skupiny spoločenstiev, dubovo-hrabové lesy karpatské a lužné lesy podhorské a horské. Dubovo-hrabové lesy karpatské zaberali Toryskú pahorkatinu na náplavových kužeľoch Šebastovky okrem nivy Sekčova, na ktorej boli vyvinuté lužné lesy podhorské.

16.06.2009 - 21:09

Životné podmienky fauny určuje prostredie tvoriace rámec jej existencie (biotop). V chotári Ľubotíc prevládajú živočíšne spoločenstvá odlesnených území. Najrozšírenejší je biotop polí. Zaberá okolo 70% plochy katastra. Spoločným znakom tohto biotopu je otvorenosť, druhová stereotypnosť a vplyv človeka, najmä agrotechnické zásahy. Živočíchy tohto biotopu majú krypsis prispôsobený prostrediu. Žije tu zajac poľný, syseľ' obyčajný a iné. Biotop je zvlášť bohatý na hlodavce a chudobný na bezstavovce. Biotop krovín a poľných hôrok majú podobné zloženie fauny.

13.06.2009 - 17:12
13.06.2009 - 17:11

Pečať je v Altenburskej zbierke pečatí v Maďarskom štátnom archíve v Budapešti

Erb

13.06.2009 - 17:11

Erb Ľubotíc

13.06.2009 - 17:11
13.06.2009 - 17:11
13.06.2009 - 17:11
13.06.2009 - 17:08

Historické a súčasné symboly obce.

10.06.2009 - 10:35

Lekáreň Pharmácia

Mgr. Daniela Dobrovičová

tel. 051/7764004

adresa: Slanská 29, Nižná Šebastová

 

PO:   7.30   -   15.00

UT:   7.30   -   15.00

ST:   7.30   -   15.00

ŠT:   7.30   -   15.00

PI:    7.30   -   15.00 

09.06.2009 - 09:31

 

OcZ obce Ľubotice má 9 poslancov. Vo voľbách 2.12.2006 boli zvolení:

MUDr. Jaroslav Daňo
lekár - chirurg
43 rokov, ženatý, 2 deti
bytom Nižnianska 17

Pridelený poslanecký obvod:
ulice Nižnianska, Za potokom, Hájnova, Platanová, Pod Hájom

Ing. Matej Harčár
ekonóm
52 rokov, ženatý, 2 deti
bytom Gagarinova 19

Pridelený poslanecký obvod:
ulice Šalgovícka, Jedľová, Gagarinova, Krížna, Vrchná

08.06.2009 - 17:33

rozlúčka..

08.06.2009 - 17:28

prehliadka ŠA

08.06.2009 - 17:24

podpisovanie pukov..

08.06.2009 - 17:16

Rozdávanie autogramov a pukov...

Syndikovať obsah