Najnovšie príspevky

20.02.2005 - 01:00
15.02.2005 - 01:00

Obyvateľstvo Ľubotíc ako jedného z najstarších sídiel Šariša, a vďaka bezprostrednej blízkosti ešte staršieho mesta Prešova, iste nikdy nestálo izolovane od duchovného spoločenstva širšieho slovenského priestoru na rozhraní dvoch kresťanských kultúr - (západo)rímskej a byzantskej. V čase príchodu slovanského obyvateľstva na naše územie (5. - ­6. stor.) bolo toto až do konca 8.  stor. pod vplyvom rímskej kultúry, čiže aj kresťanskej misie.

15.02.2005 - 01:00

Židia - izraeliti tu v Šarišských Lúkach - Šebeši mali svoju náboženskú obec, jednu z najstarších v šarišskej župe. Pomoc židia nachádzali predovšetkým u šľachty, ktorá ich potrebovala. Prvý prešovský žid Marek Holländer si r. 1789 vybavil presťahovanie do Prešova práve zo Šarišských Lúk. V r. 1817 -1886 sú Šarišské Lúky podriadené matrike narodených ŽNO vo Veľkom Šariši spolu s ďalšími 22 sídlami.

15.12.2004 - 01:00

V zmysle odst. II. bodu 4 zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Ľuboticiach vydáva OcÚ Ľubotice so súhlasom OcZ tento Knižničný a výpožičný poriadok.

01.11.2004 - 01:00

Dokument s mimoriadnym významom pre miestnu samosprávu aj na Slovensku je Európska charta miestnej samosprávy. Obsahuje všeobecné zásady smerujúce k ochrane a posilneniu miestnej správnej samostatnosti.

23.06.2004 - 12:36

Výstavba ulíc Krížna a Šalgovická nová v hodnote 9 mil. Sk

23.06.2003 - 12:36
 • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
 • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk
23.06.2002 - 12:35

rekonštrukcia a prístavba Obecného úradu za 3,5 mil. Sk

23.06.2001 - 12:35
 • rekonštrukcia ulíc Pod Hájom, Platanova za 6,9 mil. Sk
 • výstavba kanalizácie na ulici Gagarinovej za 1,6 mil. Sk
23.06.2000 - 12:34

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1999 - 12:33

rekonštrukcia chodníkov na uliciach Domašská, J. Kostru a Korabinského za 3 mil. Sk

23.06.1998 - 12:33

ukončená výstavba obecnej kanalizácie v hodnote 40 mil. Sk

23.06.1997 - 12:32

preložka Ľubotického potoka za 40 mil. Sk

23.06.1996 - 12:32

výstavba kanalizačného zberača za 15 mil. Sk

23.06.1995 - 12:31

rekonštrukcia Obecného domu za 3,5 mil.Sk

23.06.1994 - 12:30

výstavba športového areálu za 8,5 mil. Sk

23.06.1993 - 12:29

rekonštrukcia a prístavba rím. kat. kostola za 2 mil. Sk

23.06.1992 - 12:28
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie v hodnote 0,9 mil. Sk na akcie:
  • preložka potoka
  • kanalizácia obce
  • UPNSU (územný plán sídelného útvaru) obce,
 • plynofikácia obce za 5 mil. Sk
 • dobudovanie vodovodu v obci za 2,5 mil.Sk
 • rekonštrukcia NN (nízkonapäťovej) siete,
 • zaokruhovanie koncových ulíc za 4,8 mil. Sk
 • rekonštrukcia VO (verejného osvetlenia)
23.06.1991 - 12:25
 • výstavba obecného rozhlasu
 • oplotenie cintorína, položenie panelovej a vegetačnej dlažby, vyčistenie od krovín
Syndikovať obsah