Najnovšie príspevky

23.06.2005 - 11:37

výstavba kanalizácie na Cintorínskej ulici v hodnote 358 tis. Sk

28.04.2005 - 14:33

Archívne čísla Spravodaja, ktorý vydával Obecný úrad obce Ľubotice v r. 2003.

 

06.04.2005 - 23:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

01.03.2005 - 00:00

Dňa 1.3.2005 bola oficiálne odštartovaná a spustená do testovacej prevádzky pre verejnosť webová stránka obce Ľubotice na doméne www.obeclubotice.sk. Budeme radi, ak nám dáte svoju spätnú väzbu (mailom, prípadne v diskusii na stránke). Prípadne chyby budú priebežne opravované. Prosíme o trpezlivosť.

26.02.2005 - 00:00

Večer 26.februára 2005

20.02.2005 - 00:00
15.02.2005 - 00:00

Obyvateľstvo Ľubotíc ako jedného z najstarších sídiel Šariša, a vďaka bezprostrednej blízkosti ešte staršieho mesta Prešova, iste nikdy nestálo izolovane od duchovného spoločenstva širšieho slovenského priestoru na rozhraní dvoch kresťanských kultúr - (západo)rímskej a byzantskej. V čase príchodu slovanského obyvateľstva na naše územie (5. - ­6. stor.) bolo toto až do konca 8.  stor. pod vplyvom rímskej kultúry, čiže aj kresťanskej misie.

15.02.2005 - 00:00

Židia - izraeliti tu v Šarišských Lúkach - Šebeši mali svoju náboženskú obec, jednu z najstarších v šarišskej župe. Pomoc židia nachádzali predovšetkým u šľachty, ktorá ich potrebovala. Prvý prešovský žid Marek Holländer si r. 1789 vybavil presťahovanie do Prešova práve zo Šarišských Lúk. V r. 1817 -1886 sú Šarišské Lúky podriadené matrike narodených ŽNO vo Veľkom Šariši spolu s ďalšími 22 sídlami.

15.12.2004 - 00:00

V zmysle odst. II. bodu 4 zriaďovacej listiny Obecnej knižnice v Ľuboticiach vydáva OcÚ Ľubotice so súhlasom OcZ tento Knižničný a výpožičný poriadok.

01.11.2004 - 00:00

Dokument s mimoriadnym významom pre miestnu samosprávu aj na Slovensku je Európska charta miestnej samosprávy. Obsahuje všeobecné zásady smerujúce k ochrane a posilneniu miestnej správnej samostatnosti.

23.06.2004 - 11:36

Výstavba ulíc Krížna a Šalgovická nová v hodnote 9 mil. Sk

Syndikovať obsah