Najnovšie príspevky

26.06.2018 - 09:45

Zamiešali tabuľkové poradie

 

22.06.2018 - 11:29
Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Podmienkou poskytovania prepravnej služby je:  
22.06.2018 - 11:28
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (osobná hygiena, celkový kúpeľ, stravovanie a dodržiavanie pitného režimu, sprievod na toaletu, pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, obúvaní, sprievod pri chôdzi, polohovanie), úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť (nákup potravín, donáška jedla a jeho zohriati
22.06.2018 - 11:25
V Dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:
  1. poskytuje:
    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
    • sociálne poradenstvo,
    • sociálna rehabilitácia,
    • stravovanie. 
  2. zabezpečuje:
22.06.2018 - 11:22

V Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pobytová sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

22.06.2018 - 11:18
Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytovú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
22.06.2018 - 11:12
Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnych služieb, potrebné informácie a žiadosť získa na Obecnom úrade Ľubotice.
 

Posudková činnosť na účely poskytovania sociálnej služby

15.06.2018 - 06:55

Občianske združenie CYKLOMARATÓN PREŠOV Vás pozýva na 4. prešovský cyklomaratón dňa 25.8.2018.

14.06.2018 - 13:53
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:52
14.06.2018 - 13:51
14.06.2018 - 13:51
14.06.2018 - 13:51
14.06.2018 - 13:51
Syndikovať obsah