Investičné akcie

 • komplexná rekonštrukcia Šalgovickej ulice vrátane verejného osvetlenia a obecného rozhlasu v hodnote 489 867 € (v tomto roku uhradené 284 646 €)
 • vybudovanie protihlukovej bariéry pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 50 405 €
 • vybudovanie detského ihriska v záhrade pri reštaurácii Obecný dom vrátane terénnych úprav v celkovej hodnote 17 575 €
 • začatá prístavba materskej školy - preinvestovaných 44 373 €
 • vybudovanie oplotenia ihriska s umelou trávou v hodnote 6 759 €
 • prekrytie vstupu do šatní na športovom areáli v hodnote 4 648 €
 • rekonštrukcia strechy na malej telocvični ZŠ v hodnote 8 124 €
 • oprava ciest v hodnote 11 945 €
19.11.2010 - 09:31
 • komplexná rekonštrukcia ulice Čsl. letcov v hodnote 275 716 €
 • obstaranie územného plánu obce v hodnote 34 873 €
 • rekonštrukcia interiéru telocvične ZŠ vrátane výmeny palubovky v hodnote 116 467 € (z toho získaná dotácia z MŠ SR vo výške 80 362 €)
28.10.2009 - 15:51
 • rozšírenie parkoviska pri reštaurácii Obecný dom v hodnote 1 068 177 Sk
 • rekonštrukcia schodiska a vybudovanie bezbariérového vstupu obchodu na ul. Korabinského v hodnote 794 312 Sk
 • komplexná rekonštrukcia ul. Ku Bánovcu v hodnote 5 782 148 Sk
 • komplexná rekonštrukcia ul. Šebastovskej v hodnote 6 945 666 Sk
16.07.2009 - 18:59
 • rekonštrukcia mosta na Ľubotickom potoku smerom na Kamence v hodnote 756 430 Sk
 • rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Strojníckej a vybudovanie verejného osvetlenia na ul. Ľubochnianskej v hodnote 686 652 Sk
 • vybudovanie chodníka pre peších na sídlisku Pod Hájom v hodnote 183 773 Sk 
 • rekonštrukcia zatekajúcej strechy na uč. pavilóne č. 1 v ZŠ v hodnote 328 802 Sk
16.07.2009 - 18:59
 • zokruhovanie vodovodu v hornej časti Domašskej ulice s ulicou Korabinského v hodnote 337 tis. Sk
 • vybudovaný zavlažovací systém v športovom areáli v hodnote 600 tis. Sk
 • vybudované miniihrisko s umelým trávnikom v hodnote 1,3 mil. Sk
 • začatá rekonštrukcia Bardejovskej ulice - preinvestovaných 10 mil. Sk
23.06.2006 - 11:38

výstavba kanalizácie na Cintorínskej ulici v hodnote 358 tis. Sk

23.06.2005 - 11:37

Výstavba ulíc Krížna a Šalgovická nová v hodnote 9 mil. Sk

23.06.2004 - 11:36
 • rekonštrukcia ulíc Za potokom a Hájnova v hodnote 6,5 mil. Sk
 • cesty + inžinierske siete na uliciach Tekeľova a Hapákova za 17,5 mil. Sk
23.06.2003 - 11:36

rekonštrukcia a prístavba Obecného úradu za 3,5 mil. Sk

23.06.2002 - 11:35
 • rekonštrukcia ulíc Pod Hájom, Platanova za 6,9 mil. Sk
 • výstavba kanalizácie na ulici Gagarinovej za 1,6 mil. Sk
23.06.2001 - 11:35