Námety a sťažnosti

Uvítame všetky Vaše pripomienky, námety a sťažnosti a pochvaly k činnosti samosprávy - volených zástupcov - starostu, poslancov, kontrolóra.