Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

 

Kontakt: poslanci@lubotice.eu

 

 

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2014-2018 má 9 poslancov.

29.01.2015 - 11:50

Volebné obdobie 2014 - 2018

 

53 rokov, ženatý
bytom Domašská 45

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Makarenkova, Záhradná, Jarková 

29.01.2015 - 11:44

Volebné obdobie 2014 - 2018


40 rokov, ženatý
bytom Krížna 14


Pridelený poslanecký obvod:

ulica Šalgovická, Gagarinova, Krížna, Jedľová, Fialková, Repíková, Vrchná, Bazová

29.01.2015 - 11:41

Volebné obdobie 2014 - 2018


52 rokov, ženatý

bytom Kalinčiakova 21

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Bardejovská, Kalinčiakova,Cintorínska, Ku ihrisku, Rampová

29.01.2015 - 11:35

Volebné obdobie 2014 - 2018


62 rokov, rozvedená
bytom Nižnianska 19 

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Nižňanská, Za potokom, Hájnova, Patanová, Pod Hájom

29.01.2015 - 11:29

Volebné obdobie 2014-2018


51 rokov, ženatý
bytom Jána Kostru 30

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Hapákova, Tekeľova, Prešovská

29.01.2015 - 11:25

Volebné obdobie 2014 - 2018

51 rokov, ženatý
bytom Jána Kostru 73

Pridelený poslanecký obvod:
Čsl. letcov, Šebastovská, Ku Bánovcu, Bánovecká

 

29.01.2015 - 11:19

Volebné obdobie 2014 - 2018

54 rokov, ženatý

bytom, Korabinského 13

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Korabinského, Ľubochnianska
 

29.01.2015 - 00:00

Volebné obdobie 2014 - 2018


43 rokov, ženatý
bytom Korabinského 57

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Domašská, Kapušianska,Chmeľová, Strážnická, (vľavo od Bardejovskej a bytovky)

29.12.2010 - 15:49

Volebné obdobie 2014 - 2018


39  rokov, ženatý
bytom Jána Kostru 16

Pridelený poslanecký obvod:
ulica Jána Kostru, Strojnícka

 

29.12.2010 - 15:44