Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu, je štatutárnym orgánom obce. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Vo voľbách 15.11.2014 bol za starostu obce Ľubotice zvolený

MVDr. Štefan Krajči
 

MVDr. Štefan KrajčiNarodil sa v roku 1954 v Senohrade, okres Zvolen. V roku 1979 ukončil štúdium na Vysokej veterinárnej škole v Košiciach. Pracoval ako vojenský veterinárny lekár- občiansky zamestnanec. Od roku 1998 pracoval ako súkromný veterinárny lekár.
Je ženatý a má 3 deti. Od roku 1998 bol poslancom obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach.

 

Kontakt: starosta@lubotice.eu