VZN

 VZN obce Ľubotice č. 1/2018 zo dňa 12.02.2018 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice.

13.02.2018 - 08:15

 VZN č. 3/2017 obce Ľubotice zo dňa 11.12.2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016.

24.11.2017 - 08:20

VZN obce Ľubotice č. 2/2017 zo dňa 13.11.2017 o poplatkoch za nájom hrobového miesta 

27.10.2017 - 07:56

VZN obce Ľubotice č. 1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Ľubotice počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja a voľby do orgánov samosprávy obce Ľubotice.

11.09.2017 - 07:49

 VZN obce Ľubotice č. 3/2016 zo dňa 13.06.2016 o nakladaní s odpadmi na území obce Ľubotice

23.06.2016 - 09:00

 VZN obce Ľubotice č. 2/2016 zo dňa 13.06.2016 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ľubotice

23.06.2016 - 08:55

 VZN obce Ľubotice č. 1/2016 zo dňa 09.05.2016, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

24.05.2016 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 7/2015 zo dňa 14.12.2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Ľubotice

29.12.2015 - 01:00