VZN

VZN obce Ľubotice č. 2/2015 zo dňa 11.05.2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice 

27.05.2015 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 zo dňa 11.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice 

19.05.2015 - 23:00

 VZN obce Ľubotice č. 1/2014 zo dňa 09.09.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

09.09.2014 - 23:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2013 zo dňa 13.05.2013, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

27.05.2013 - 12:36

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.12.2012 - 09:17

VZN č. 4/2011 zo dňa 14.11.2011, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/10/2011 zo dňa 14.11.2011

15.11.2011 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 5/2010 zo dňa 15.11.2010 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

02.12.2010 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2010 z 08.02.2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

09.02.2010 - 14:07

VZN obce Ľubotice č. 4/2009 z 12.10.2009 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice

13.10.2009 - 13:26

VZN obce Ľubotice č. 3/2009 zo dňa 11.05.2009, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2009 zo dňa 11.05.2009

11.05.2009 - 23:00