VZN

 VZN obce Ľubotice č. 4/2015 zo dňa 12.07.2015 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice

27.07.2015 - 00:00

 VZN obce Ľubotice č. 3/2015 zo dňa 22.06.2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

07.07.2015 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 2/2015 zo dňa 11.05.2015, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice 

28.05.2015 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2015 zo dňa 11.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Ľubotice 

20.05.2015 - 00:00

 VZN obce Ľubotice č. 1/2014 zo dňa 09.09.2014, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice Zmeny a doplnky 2014

10.09.2014 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2013 zo dňa 13.05.2013, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

27.05.2013 - 13:36

VZN obce Ľubotice č. 4/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

11.12.2012 - 10:17

VZN č. 4/2011 zo dňa 14.11.2011, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje Záväzná časť územného plánu obce Ľubotice, Zmeny a doplnky 2011, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 3/10/2011 zo dňa 14.11.2011

15.11.2011 - 01:00

VZN obce Ľubotice č. 5/2010 zo dňa 15.11.2010 o poplatkoch za nájom hrobového miesta

02.12.2010 - 01:00

VZN obce Ľubotice č. 1/2010 z 08.02.2010 o podmienkach prevádzkovania malých zdrojov znečisťovania na území obce a o stanovení poplatkov za znečisťovanie ovzdušia

09.02.2010 - 15:07