VZN

VZN obce Ľubotice č. 4/2009 z 12.10.2009 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice

13.10.2009 - 14:26

VZN obce Ľubotice č. 3/2009 zo dňa 11.05.2009, ktorým sa podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Ľubotice, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/5/2009 zo dňa 11.05.2009

12.05.2009 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 2/2009 zo dňa 06.04.2009 o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci Ľubotice počas kampaní pred konaním volieb

07.04.2009 - 00:00

VZN obce Ľubotice č. 8/2008 zo dňa 10.11.2008, ktorým sa stanovujú ceny za nájom pozemkov vo vlastníctve obce Ľubotice pre účely reklamy

11.11.2008 - 11:37

VZN obce Ľubotice č. 7/2008 zo dňa 10.11.2008 o úhradách za služby poskytované obcou Ľubotice

11.11.2008 - 09:00

 VZN obce Ľubotice č. 4/2008 zo dňa 10.11.2008, ktorým sa určujú názvy nových ulíc v obci Ľubotice

11.11.2008 - 08:00

Zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva, že obec je samostatný územný celok. Obyvatelia obce sú povinní podieľať sa na zveľaďovaní obce a poskytovať pomoc orgánom obce.

07.04.2005 - 00:00