Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Ľubotice, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Ľubotice ZaD 2016

Dokumenty: