Verejné obstarávanie

Verejný obstarávateľ je povinný zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa, prípadne inou formou zverejnenia, súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä:

  • hodnotu zákazky,
  • predmet zákazky,
  • identifikáciu úspešného uchádzača.