Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov poskytuje pobytovú starostlivosť občanom, ktorí sa vzhľadom na nepriaznivý zdravotný stav, vek alebo sociálnu odkázanosť nedokážu o seba postarať. Zariadenie pre seniorov poskytuje nepretržitú opatrovateľskú službu a sociálnu pomoc v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Do zariadenia sa prijímajú občania na základe Žiadosti o prijatie, ku ktorej je potrebné doložiť právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti osoby na sociálnu službu a vyjadrenie lekára o zdravotnom stave.
Klient a Zariadenie pre seniorov medzi sebou uzatvárajú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

V Zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,
 • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje sa záujmová činnosť
 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Zariadení pre seniorov musí obsahovať:

 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zaradenie do stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • Posudok odkázanosti na sociálnu službu,
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
 • vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby (úradne overené),
 • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.