VZN obce Ľubotice č. 4/2009 o podmienkach na poskytovanie dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým a fyzickým osobám, združeniam a spoločenským organizáciám na území obce Ľubotice

Dátum schválenia
Platnosť od

Súbor s textom VZN