Rozpočet obce Ľubotice na rok 2010

Rozpočet obce Ľubotice na rok 2010 schválený na zasadnutí OcZ dňa 07.12.2009

Daňové príjmy

Daň z podielových daní 560 000

Dane z majetku

 
Daň z nehnuteľností z pozemkov 16 776

zo stavieb 321 736

z bytov 1 660 

Dane z majetku spolu: 340 172

Dane za špecifické služby

 
za psa 2 700

za zábavné hracie automaty 66 

predajné automaty    33
daň za ubytovanie 350

za užívanie verejného priestranstva

-

za zber, preravu a zneškodňovanie VDO  47 300

Dane za špecifické služby spolu: 50 449

Nedaňové príjmy

 
dividendy  2 324 

z prenajatých pozemkov  36 214

z prenajatých budov  6 448

obecné príjmy ost. 26 000

za predaj výrobkov a služieb  32 000

za MŠ a ŠKD  3 500

stravné  5 000

úroky  400

príjmy z výťažkov z lotérie  5 500

Nedaňové príjmy spolu:  27 386

Transféry v rámci verejnej správy 
zo štátneho rozpočtu  567 576

Kapitálové príjmy

 
z predaja pozemkov  21 371

Kapitálové príjmy spolu :  21 371

PRÍJMY SPOLU: 

1 666 954


Finančné operácie
 
prevod prostriedkov z peňažných fondov
-
Zdroje spolu:  1 666 954

 

Výdavky obce

 
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania  76 067

Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní  23 151

Tovary a služby  41 020

Rutinná a štandardná údržba  11 300

Služby  49 150

Bežné transfery    1 994
Splácanie úrokov

-

Výdavky obce spolu

202 682

Cestná doprava  116 000

Nakladanie s odpadmi  86 700

Nakladanie s odpad. vodami  22 000
Rozvoj obcí  17 470

Verejné osvetlenie  47 640

Rekreačné a športové služby  48 700

Knižnica  9 180

Ostatné kultúrne služby  7 350

Náboženské a iné spoločenské služby  930

Predškolská výchova  80 272

Základné vzdelávanie  547 200

Zariadenia pre záujmové vzdelávanie  35 280

Školské stravovanie  27 900

Školské stravovanie ZŠ  60 360

Ďalšie sociálne služby - staroba 2 790

Soc. pomoc občanom 4 724

Výdavky bežného rozpočtu  1 317 178

Kapitálový rozpočet

 
výdavky kapitálového rozpočtu  349 776

-
Výdavky celkom  1 666 654