Rozpočet obce Ľubotice na rok 2009

Daňové príjmy

Sk                                €

Daň z podielových daní

19 500 000               647 281

Dane z majetku      
z pozemkov

500 000                    16 597

zo stavieb

9 500 000                 315 342 

z bytov

50 000                      1 660 

Dane z majetku spolu:

10 050 000              333 599 

Dane za špecifické služby      


Za psa

77 000                    2 556

Za zábavné hracie automaty

2 000                     66 

Daň za ubytovanie

10 000                  332 

Za užívanie verej. priestranstva

1 000                    33 

Za zber a zneškodňovanie odpadu – FO

1 150 000            38 173 

Za zber a zneškodňovanie odpadu PO

580 000              19 252 

Dane za špecifické služby spolu:

1 820 000           60 413 

Nedaňové príjmy      
dividendy

70 000               2 324 

Z prenajatých pozemkov

500 000            16 597

Z prenajatých budov

500 000            16 597 

obecné príjmy ost.

750 000            24 895

za predaj výrobkov a služieb

800 000           26 555

Za MŠ a ŠKD

250 000           8 298 

stravné

300 000          9 958 

úroky

50 000            1 660

príjmy z výťažkov z lotérie

50 000            1 660 

Nedaňové príjmy spolu:

3 270 000       108 544 

Transféry

      
Zo štátneho rozpočtu - ZŠ

17 275 000      573 425 

Bežné príjmy spolu :

51 915 000      1 723 262 

Kapitálové príjmy   

Z predaja pozemkov

350 000           11 618

Kapitálové príjmy spolu : 

350 000           11 618

Zdroje spolu:

52 265 000      1 734 880  

Výdavky obce:   


Mzdy, platy, ost. vyrovnania

2 250 000       74 686 

Poistné a prísp. zamestnávateľa do poisť.

683 000          22 671 

Tovary a služby

1 040 000      34 522 

Rutinná a štand. údržba

570 000         18 921 

Služby

1 765 000      58 587 

Bežné transfery

60 000           1 992 

Výdavky obce spolu

6 368 000     211 379

Cestná doprava

3 690 000     122 486 

Nakladanie s odpadmi

2 490 000      82 653 

Rozvoj obcí

218 000          7 236 

Verejné osvetlenie

1 430 000     47 467 

Rekr. a šport. služby

1 220 000     40 497 

Knižnica

264 000          8 763 

Ostatné kultúrne služby

220 000          7 303 

Nábož. a iné spol. sl.

70 000            2 324 

Predškolská výchova

2 307 000    76 578 

Základné vzdelávanie

17 225 000  571 765

Zariad.pre záujm. vzdel.

950 000       31 534 

Školské stravovanie

831 000       27 584 

Školské stravovanie ZŠ

1 500 000   49 791

Ďalšie sociálne služby - staroba

83 000         2 755 

Soc. pomoc občanom

150 000       4 979 

Výdavky bežného rozpočtu

39 016 000    1 295 094

Kapitálový rozpočet

   
výdavky kapitálového rozpočtu

13 249 000     439 786

Výdavky celkom

52 265 000    1 734 880