Štatút obce


Schválený 14.12.1994
Platný od 1.1.1995

Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach na základe zákona SNR č.369190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Ľubotice tento


Prvá hlava


§ 1

Úvodné ustanovenia
1) Štatút obce Ľubotice upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce ,udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

2) Štatút obce Ľubotice je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

§ 2

Postavenie obce

1) Obec Ľubotice je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce tvorí jeho katastrálne územie. Zmeny územia obce možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.

3) Obec má právo na svoje obecné symboly.

4) Ukladať obci povinnosti alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.

§ 3

Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

1) Obyvateľom obce Ľubotice je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ust. § 3 ods.2 a § 4 ods.2 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.

3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok, alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň, alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.

5) Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum ).

6) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu, alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

§ 4

Samospráva obce Ľubotice

1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisia ce so správou obce a jej majetku, ak osobitný o zákon takéto úkony nezveruje štátu, alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe ( § 4 ods. 1 zákona č.369/90 Zb.)

2) Samosprávu obce Ľubotice prostredníctvom:

a) orgánov obce

b) hlasovaním obyvateľov obce

c) verejným zhromaždením obyvateľov obce

3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi v obci činnosť, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia.

5) Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

6) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu.

7) Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach.

8) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zák. SNR č.369190 Zb. - §4 ods.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch. vykonávajú obyvatelia obce

Druhá hlava


Majetok obce
§ 5
1) Majetok obce Ľubotice tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila, alebo zriadila.

2) Majetok obce Ľubotice sa používa najmä:

a) pre verejné účely

b) na podnikateľskú činnosť

c) na výkon samosprávy obce

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné

3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá ) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou, alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s Obchodným zákonníkom.

5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.

7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ. osobitné predpisy neustanovujú inak

§ 6

1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:

- udržiavať a užívať majetok,

- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužtím,

- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou ú pravou.

3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) V majetkových veciach (majetkoprávnych zaležitostiach) obce Ľubotice koná v jej mene starosta.

§ 7

1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácii a vymedzenie ich práva povinnosti upraví obecné zastupiteľstvo vo všeobecne záväznom nariadení.

3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 8

Za používanie majetku obce vyberať dávky v súlade s možno platnou právnou úpravou

§ 9

1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „ Zásady hospodárenia s majetkom obce Ľubotice", ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

- majetok obce Ľubotice

- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce

- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám

- správu majetku obce

- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce

- nakladanie s cennými papiermi

- aukčný predaj veci

- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom

 

Tretia hlava

§ 10

Financovanie a rozpočet obce

1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.

2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami príp. s inými právnickými osobami.

3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

§ 11

Rozpočet

1) Základom finančného hospodárenia obce Ľubotice je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

2) Pred schválením sa rozpočet; obce musí zverejniť najmenej na 15 dni na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť. To isté sa týka záverečného účtu obce.

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce ,rozpočtových a "príspevkových organizácii iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä výdavky na výkon samosprávnych funkcii obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení) o vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky, alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5) Prebytok rozpočtu obce možno .previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi - Rozpočtovými pravidlami SR na ten- ktorý rok

7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulaíva na podporu ochrany životného prostredia.

8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

§ 12

Rozpočtové provizórium

1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.

2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „ Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Ľubotice“, ktoré schvaľuje. obecné zastupiteľstvo

Štvrtá hlava

§ 13

Orgány obce Ľubotice

1) Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo

b) starosta obce

2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú:

a) obecná rada

b) komisie

c) obecný úrad

d) obecná polícia

e) obecný požiarny zbor

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo

3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány. a určuje im náplň práce. § 14

Obecné zastupiteľstvo

1) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Ľubotice zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Ľubotice .

2) Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach má 12 poslancov.

3) Funkčné obdobie poslancov konči zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Ľubotice a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods. 3 zákona SNR č.369190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie ,s nim,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,

c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce, okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach obce'

h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,

i) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy

j) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,

k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činnosti a účasť v združeniach,

l) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce

m) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,

n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku

o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku

p) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami

q) schvaľovať aukčný predaj veci,

r) stanovovať farby obce, obecnú zástavu a obecný erb

s) schvaľovať štatút obce

3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Ľuboticiach.

§ 16

Starosta obce

1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.
Funkčné obdobie sa skonči zvolením nového starostu - a zložením sľubu.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

3) Starosta najmä:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,

b) vykonáva obecnú správu,

c) zastupuje obec navonok - vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým aj fyzickým osobám,

d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému, zastupiteľstvu,

e) uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,

f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenie obce a uznesenia obecného zastupiteľstva,

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.

§ 17

Zástupca starostu

1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.

2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.

3) Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim

4) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:

a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady

b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu,

5) Vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou a chodom obecného úradu.

6) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej, obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.

7) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.

8) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti obsahuje pracovná náplň zástupcu starostu.

§ 18

Hlavný kontrolór obce

1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, príp. v inom kontrolnom orgáne obce.

3) Hlavný kontrolór najmä:

a) vykonáva kontrolu:

- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

- účtovníctva a pokladničných operácii na obecnom úrade,

- hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného Účtu,

- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácii,

b) preveruje:

- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,

- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,

- možnosť poskytovania úveru alebo pôžičky,

c) vypracúva odborné stanoviská:

- k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.

4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods.3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom,

5) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou obecnej polície a obecného požiarneho zboru.

6) Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.

7) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.

8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácii, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.

9) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu e videnciu petícií obyvateľov

§ 19

Obecná rada

1) Obecná rada je zložená zo štyroch poslancov obecného zastupiteľstva.

Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.

2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

3) Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.

4) Obecná rada najmä:

a) rozpracúva, zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,

b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,

c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,

d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych dani a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,

e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,

f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,

g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,

h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,

i) plní úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva,

5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.

Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov

§ 20

Komisie obecného zastupiteľstva

1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecné zastupiteľstvo

2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov

3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie - nim je vždy poslanec obecného zastupiteľstva - a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb.

Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka komisie a členov.

Predseda komisie:

- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,

- zostavuje plán činnosti,

- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

- zastupuje komisiu navonok.

Tajomník komisie:

- spoločne s predsedom komisie vypracúva návrh činnosti komisie,

- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie,

- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie,

- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,

- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4) Obec Ľubotice má tieto stále komisie:

- finančná,

- podnikateľská + správa obecného majetku,

- výstavby a územného plánu,

- poľnohospodárska, lesného hospodárstva, doprava,

- verejný poriadok, životné prostredie,

- obchodu a služieb,

- školstva, mládeže, kultúry a športu,

- sociálna + zdravotná,

5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6) Komisie na úseku, pre ktoré boli zriadené najmä:

a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým - pre obec - investičným zámerom,

b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,

c) cl kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

7. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie.

Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.

8. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

§ 21

Obecný úrad

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce.

Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,

b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,

c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,

d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

e) koordinuje činnosť organizácii a ďalších subjektov vytvorených obcou,

f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3) Prácu obecného úradu vedie a organizuje zástupca starostu a starosta obce.

§ 22

Obecná polícia

1) Na zabezpečenie obecných veci verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu sa zriaďuje na území obce Ľubotice obecná polícia.

2) Obecná polícia nesie názov: Obecná polícia Ľubotice

3) Obecnú políciu vedie jej náčelník ,ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi a jeho zástupcovi.

4) Obec môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov polície (platový poriadok).

Piata hlava

§ 23

Hlasovanie obyvateľov obce

1) Hlasovanie obyvateľov obce Ľubotice o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh:

a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,

b) na zavedenie a zrušenie verejnej dávky a ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku ,o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom reverende,

c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície.

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach, týkajúcich sa postavenia a rozvoja obce alebo života obyvateľov obce.

4) Hlasovanie obyvateľov obce je platné, ak sa ho zúčastni nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obce.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

Šiesta hlava

§ 24

Verejné zhromaždenia obyvateľov obce

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti.

2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

- ak o to požiada petíciou najmenej 20 % obyvateľov obce,

- ak o to požiada 114 poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Ľuboticiach, príp. iným vhodným spôsobom, napr. vyhlásením v obecnom rozhlase.

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

Siedma hlava

§ 25

Poslanci obecného zastupiteľstva

Úvodné ustanovenie

1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

2) Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami časti obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

§ 26

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia.

Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je sp6sobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.

§ 27

Práva a povinnosti poslancov

1) Poslanec je oprávnený najmä:

a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety

b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce I

c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácii a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti I

d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce

f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2) Poslanec je povinný najmä:

a) zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní

b) zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený I

c) dodržiavať štatút obce Ľubotice a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Ľuboticiach

d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

§ 28

Náhrady poslancov

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patri náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.

2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.

3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patri odmena ( plat).

Ôsma hlava

§ 29

Vzťah obce k okolitým obciam a mestám

1) Veci spoločného záujmu obce Ľubotice a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.

Deviata hlava

§ 30

Vzťahy so štátom, s právnickými a fyzickými osobami,
s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami

1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresným úradom a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.).

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

Desiata hlava

§ 31

Symboly obce, čestné občianstvo, ceny a odmeny, kronika obce

Prvá časť
Symboly obce

Úvodné ustanovenie
Obecné symboly sú:

a) erb obce Ľubotice

b) pečať obce Ľubotice

§ 32
Erb obce Ľubotice
1) Vyobrazenie erbu obce Ľubotice a jeho používanie bude dané samostatným všeobecne záväzným nariadením obce Ľubotice.

§ 33
Pečať obce Ľubotice
1) Pečať obce Ľubotice tvorí erb obce Ľubotice s hrubopisom: „ Obec Ľubotice“.

2) Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach, napr. udelenie štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

3) Pečať uschováva starosta obce.

Druhá časť
Čestné občianstvo, ceny a odmeny
§ 34
Úvodné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a) Čestné občianstvo obce Ľubotice

b) Cena obce Ľubotice

c) Cena starostu obce Ľubotice

d) Odmeny

§ 35
Čestné občianstvo obce Ľubotice
1) .Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo obce Ľubotice.

2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

4) Slávnostné odovzdávanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do kroniky obce Ľubotice.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

§ 36
Cena obce Ľubotice
1) Cena obce Ľubotice sa udeľuje za:

- vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno - prospešnej činnosti,

- činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

- činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

2) Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

3) Cenu obce Ľubotice tvorí plaketa s erbom obce a peňažitá odmena schválená obecným zastupiteľstvom.

K cene obce sa vydáva potvrdenie ( preukaz) o jeho udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

4) Cenu obce Ľubotice slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5) Cena obce Ľubotice sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

6) Cena obce Ľubotice sa môže aj opätovne udeliť tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

7) Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 37
Cena starostu obce Ľubotice
1) Cenu starostu obce udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

2) Cenu starostu obce Ľubotice tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

3) Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 5-krát.

4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Ľubotice, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

§ 38
Odmeny
Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

Tretia časť
Kronika obce Ľubotice
§ 39
1) Kronika obce Ľubotice sa vedie v slovenskom jazyku.

2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta

Jedenásta hlava

§ 40
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách
1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec organizuje I riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva podľa možnosti ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárie prostredníctvom obecného požiarneho zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

§ 41
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách
1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

Dvanásta hlava

§ 42
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Štatút obce Ľubotice je základnou právnou normou obce Ľubotice.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom

2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) Štatút obce Ľubotice bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Ľuboticiach dňa 14.12.1994.

4) Štatút obce Ľubotice nadobúda účinnosť dňom 1.1.1995.

 

V Ľuboticiach dňa 15.12.1994.

Ing. Hricišák Karol

starosta obce