UPOZORNENIE na znečistenie ovzdušia

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. štátnej správy vôd  a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že v dňoch 21. 10. 2019 -23. 10. 2019 bol v oblasti riadenia kvality ovzdušia, vymedzenej územím mesta Prešov a obce Ľubotice, prekročený denný priemer koncentrácie tuhých častíc PM10 45 µg.m-3 tri dni po sebe a zároveň je predpoklad, že poveternostné podmienky sa nezlepšia.

Zároveň Vás informujeme, že sú zaznamenané aj vysoké koncentrácie PM 2,5.

Podľa § 4 Všeobecne záväznej vyhlášky Obvodného  úradu životného prostredia Prešov č. 2/2013 z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre územie mesta Prešov a obce Ľubotice a znečisťujúcu látku PM10 sú právnické osoby uvedené v prílohe č. 3 povinné realizovať krátkodobé opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Akčný plán sa vydáva a realizuje v zmysle § 12 zákona č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.