Voľné pracovné miesto v MŠ Ľubotice

Voľné miesta na našej škole
Pozícia: Učiteľ materskej školy
Úväzok: 100%
Dátum nástupu: 2.9.2021
Požiadavky: KVALIFIKAČNÉ POŽIADAVKY:
vysokoškolské  vzdelanie druhého stupňa, alebo

 •  vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
 •  úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch alebo študijných

programoch v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického
zamestnanca v kategórii učiteľ, časť I. Učiteľ materskej školy – kvalifikačné predpoklady
POŽADOVANÉ DOKLADY:

 •  motivačný list
 •  žiadosť
 •  profesijný životopis
 •  súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného pohovoru  podľa zákona č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov
 •  fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešných uchádzačov sa budú požadovať overené fotokópie)
 •  doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní
 •  doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 •  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 •  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 •  lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo
 • vzťahu k výkonu druhu práce: učiteľ materskej školy

PLATOVÉ PODMIENKY:

 • V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
 • zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (príloha č. 4) je funkčný plat od 817,50 EUR pri 100% PÚ

INÉ POŽIADAVKY:

 •  ovládanie štátneho jazyka
 •  ovládanie práce na PC
 •  lojálnosť
 •  referencie vítané

PRACOVNÉ PODMIENKY:

 •  Pracovný pomer na dobu určitú od 2.9.2021 do 31.8.2022 na 100 % pracovný úväzok

TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI:

 • Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte klasickou poštou na adresu  školy do 28.6.2021.
 •  Vybraní uchádzači budú pozvaní elektronicky - mailom na osobný pohovor v termíne od 01.07.- 09.07.2021 v priestoroch materskej školy.                                   Termín sa môže zmeniť v závislosti na mimoriadnu situáciu s COVID 19.

Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená uchádzačom, ktorí splnia  predpoklady stanovené v tomto oznámení.
Na oneskorené doručenie žiadostí sa nebude prihliadať.