Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

nebezpecenstvo vzniku opoziaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove v súlade s §4 pís.b) a s §21 písm. a)v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č.314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA A VZNIKU POŽIARU

na lesných plochách a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov od 20.06.2022 o 10:00 hod. do odvolania