Samospráva

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov (§ 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení).

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Starosta

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu začína zložením sľubu a končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú vyhradené obecnému zastupiteľstvu, je štatutárnym orgánom obce. (viac § 13 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).  Vo voľbách 10.11.2018 bol za starostu obce Ľubotice zvolený JUDr. Miroslav Makara

 

Starosta
JUDr. Miroslav Makara

 

 

Zástupca starostu

Starostu funkcie zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí starosta zastupovaním do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovenie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. (§ 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Zvolení poslanci na volebné obdobie 2018 - 2022

OcZ obce Ľubotice vo volebnom období 2018-2022 má 9 poslancov.

 

Mgr. Miroslava Antonyová
Mgr. Miroslava Antonyová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volebný obvod: Čsl. letcov, Záhradná, Šebastovská, Kubánovcu, Bánovecká, Púpavová

 

Martin Baňas
Martin Baňas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volebný obvod: Strojnícka, Ľubochnianska, Rampová, Bardejovská, Strážnická

Jan Barnoky
Jan Barnoky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volebný obvod: Pod Hájom, Hájnova, Platanová, Za Potokom, Šípková

 

 

Ing. Fečik
Ing. Miroslav Fečik

         Volebný obvod: Hapákova, Tekeľova, Prešovská

 

 

Mgr. Vladimír Lukáč
Mgr. Vladimír Lukáč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Volebný obvod: Jána Kostru, Korabinského, Cintorínska, Ku ihrisku

 

Ing. Štefan Olejník
Ing. Štefan Olejník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Volebný obvod: Domašská, Chmeľová, Kapušianska, Kalinčiakova

 

Ing. Slavomír Pariľák
Ing. Slavomír Pariľák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Volebný obvod: Jarková, Krátka, Kvetná, Gagarinova, Krížna, Roľnícka, Východná, Južná, Severná, Západná

 

Gejza Sabanoš
Gejza Sabanoš

          Volebný obvod: Makarenkova, Slnečná, Polárna, Hviezdna, Nižnianska

 

Mgr. Ján Vysocký
Mgr. Ján Vysocký
​​​​​  

 

 

 

 

         Volebný obvod: Fialková, Jedľová, Repíková, Medovková, Bazová, Vodárenská, Sekčovská, Šalgovická, Brezová, Lipová, Vrchná