Komisie pri OcZ

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov  a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

OcZ v Ľuboticiach schválilo nasledujúce komisie a ich predsedov a členov:

 

Komisia finančná a majetkovoprávna a stavebná

predseda: Ing. Štefan Olejník

členovia:   Ing. Tomáš Sedlák

                   Ing. František Kočiško

                   Ing. Pavol Leščinský

 

Komisia pre kultúru a šport

predseda: Gejza Sabanoš

členovia:   Mgr. Júlia Potocká

                  Jozef Čajka

               

Komisia pre mládež, školstvo a sociálne záležitosti

predseda: Mgr. Miroslava Antonyová

členovia:  Mgr. Alena Molčanová

                  Vladimír Pecuch

                  

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce

predseda: Martin Baňas

členovia:  Jan Barnoky

                 Ing. Slavomír Pariľák

                 Gejza Sabanoš

Kontakt:

poslanci@lubotice.eu