Obecná rada

Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Obecnú radu môže zriadiť obecné zastupiteľstvo. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.(§ 14 zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Za členov obecnej rady v Ľuboticiach boli 14.01.2019 zvolení poslanci:

  • Ing. Miroslav Fečik
  • Mgr. Vladimír Lukáč
  • Mgr. Ján Vysocký

Po vzdaní sa mandátu poslanca Mgr. Jána Vysockého dňa 12.02.2021 je zloženie obecnej rady nasledovné:

  • Ing. Miroslav Fečik
  • Mgr. Vladimír Lukáč
  • Gejza Sabanoš