Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce (§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. (§ 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)

Kontakt: poslanci@lubotice.eu

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice vo volebnom období 2018-2022 má 9 poslancov.

Mgr. Miroslava Antonyová

Mgr. Miroslava Antonyová

Volebný obvod: Čsl. letcov, Záhradná, Šebastovská, Kubánovcu, Bánovecká, Púpavová

Kontakt: miroslava.antonyova@lubotice.eu

Martin Baňas

Martin Baňas

Volebný obvod: Strojnícka, Ľubochnianska, Rampová, Bardejovská, Strážnická

Kontakt: martin.banas@lubotice.eu

Jan Barnoky

Ján Barnoky

Volebný obvod: Pod Hájom, Hájnova, Platanová, Za Potokom, Šípková

Kontakt: jan.barnoky@lubotice.eu

Jozef Čajka

Jozef Čajka

Volebný obvod: Fialková, Jedľová, Repíková, Medovková, Bazová, Vodárenská, Sekčovská, Šalgovická, Brezová, Lipová, Vrchná

Kontakt: jozef.cajka@lubotice.eu

Ing. Miroslav Fečik

Ing. Miroslav Fečik

Volebný obvod: Hapákova, Tekeľova, Prešovská

Kontakt: miroslav.fecik@lubotice.eu

Mgr. Vladimír Lukáč

Mgr. Vladimír Lukáč

Volebný obvod: Jána Kostru, Korabinského, Cintorínska, Ku ihrisku

Kontakt: vladimir.lukac@lubotice.eu

Ing. Štefan Olejník

Ing. Štefan Olejník

Volebný obvod: Domašská, Chmeľová, Kapušianska, Kalinčiakova

Kontakt: stefan.olejnik@lubotice.eu

Ing. Slavomír Pariľák

Ing. Slavomír Pariľák

Volebný obvod: Jarková, Krátka, Kvetná, Gagarinova, Krížna, Roľnícka, Východná, Južná, Severná, Západná

Kontakt: slavomir.parilak@lubotice.eu

Gejza Sabanoš

Gejza Sabanoš

Volebný obvod: Makarenkova, Slnečná, Polárna, Hviezdna, Nižnianska

Kontakt: gejza.sabanos@lubotice.eu

Mgr. Ján Vysocký

Mgr. Ján Vysocký

Volebný obvod: Fialková, Jedľová, Repíková, Medovková, Bazová, Vodárenská, Sekčovská, Šalgovická, Brezová, Lipová, Vrchná

Kontakt: jan.vysocky@lubotice.eu