Separovaný zber

kalendár separovaného zberu na rok 2021Komplexná informácia pre občanov
 
Manipulácia s odpadom je každodenná činnosť človeka. V súčasnej dobe je už veľmi málo návratných obalov a tak sa v našich domácnostiach hromadí čím ďalej tým viac odpadu rôzneho druhu. Preto nakladaniu s odpadom musíme venovať primeranú pozornosť. Snahou obecného úradu je vytvoriť podmienky, aby občania mali možnosť zbaviť sa odpadu z domácností.

Cieľom tohto príspevku je informovať o možnostiach zberu a likvidácie odpadu v našej obci.
Hlavnou firmou, ktorá odoberá odpad z našej obce sú na základe zmluvy Technické služby mesta Prešov (TSmP). Komunálny odpad (netriedený) sa vyváža jeden krát za dva týždne. Povinnosťou občanov je v deň vývozu vyložiť nádobu pred bránu domu, lebo pracovníci TSmP majú zakázané vstupovať na súkromné pozemky. V prípade potreby si občan môže kúpiť KUKA nádobu na obecnom úrade za nákupnú cenu (plechová cca 31,68 € a plastová 21,24 €).

V rámci separovaného zberu komunálneho odpadu sa zberajú plasty, papier, sklo a VKMK. V tomto roku boli do každej domácnosti dodané nádoby, ktoré sú farebne odlíšené. Žltá nádoba sa používa na zber plastov (fľaše treba postúpať, aby sa zmenšil ich objem), modrá na zber papiera a zelená na zber skla. V prípade, že sa nazberá viac odpadu ako sa zmestí do nádoby, treba ho dať do vreca a vyložiť spolu s nádobou v deň zberu pred bránu domu (vrece sa vráti). Okrem toho tri-štyri krát do roka sa dá vymeniť papier (letáky, noviny, časopisy) za toaletný papier (vyhlasuje sa v rozhlase) a sklo je možné dať do kontajnerov umiestnených pri obchodoch. VKMK (viacvrstvové kombinované materiály-TETRA-PACK a drobný kovový odpad) za zberá naďalej do vriec. Termíny vývozu sú uvedené v kalendári, ktorý je koncom roka doručený do každej domácnosti.
V roku 2012 boli tiež do každej domácnosti doručené kompostéry, ktoré sa majú používať vo vlastných záhradkách na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu a vytvorený kompost sa bude používať spätne ako hnojivo vo vlastných záhradkách.
Každú sobotu v čase od 9,00 do 15,00 hod. je možnosť uložiť veľkoobjemový odpad do veľkokapacitného kontajnera pri športovom areáli. Taktiež je tam kontajner na trávu a miesto na zber konárov.
Na základe dohody obce s TSmP je tiež možné odovzdať na zbernom dvore v Prešove na Bajkalskej ul. č. 33 objemný odpad (starý nábytok, okná, dvere, koberce, vane a pod.) konáre a textil a to v čase prevádzkovej doby zberného dvora, ktorá je každý pracovný deň, vrátane soboty od 08,00 do 18,00 hod. Pri vstupe do zberného dvora je nutné preukázať sa občianskym preukazom.
Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu od občanov našej obce je zabezpečený prostredníctvom zberne kovového šrotuČAĎU p. M. Čačka na ulici Za potokom (oproti Stomexu). Do nebezpečného odpadu patria: autobetérie, motorové oleje, filtre, žiarivky, obaly z farieb a riedidiel a pod. Do elektroodpadu patria: chladničky, práčky, mrazničky, televízory, počítače, monitory, mobily, drobné domáce elektrospotrebiče a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdaťv prevádzke ČAĎU v pracovných dňoch v čase od 08,00 do 16,00 hod. Taktiež je nutné preukázať sa občianskym preukazom.
Občania s trvalým pobytom v našej obci majú možnosť odovzdať vyseparovaný odpad z dreva priamo na zberné miesto v areáli bývalého Kronospanu a to v pracovných dňoch v čase od 08,00 hod. do 15,30 hod. Informácie o zbernom mieste dostanú priamo na vrátnici bývalého Kronospanu. Odpad musí spĺňať určité kvalitatívne požiadavky a jedná sa o tento odpad:
- konáre stromov listnatých aj ihličnatých
- použité palety, drevené obaly, debny, ktoré nesmú byť ošetrené alebo zničené chemickými látkami nebezpečnými pre životné prostredie
- surová, laminovaná alebo dyhovaná drevotrieska, MDF dosky, OSB dosky
- stavebné drevo, nábytok
- okná a okenné rámy (bez skla). Tento materiál môže čiastočne obsahovať kovanie, tesniacu gumu, hliník. Maximálna veľkosť kovových predmetov je povolená do 5 cm a nesmie presiahnuť 5% celkového objemu.
Likvidácia doteraz uvedeného odpadu je pre občanov zdarma v rámci ročného poplatku na odpad. Pri rôznych búracích prácach si však občan musí sám dohodnúť pristavenie kontajnera s niektorou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá zneškodňovaním odpadu a znášať náklady na likvidáciu odpadu.
V prípade potreby občanom budú poskytnuté ďalšie informácie na obecnom úrade.
 
 

Čo a ako separovať?

V rámci projektu „Zvýšenie úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu“ boli v priebehu mesiaca júl 2012 do každého domu dodané plastové zberné nádoby na zber plastov (žltá farba), skla (zelená farba) a papiera (modrá farba).

Zberné nádobyŽLTÉ NÁDOBY= PLASTY = stlačené fľaše od nápojov rôznej farby (minerálne vody, nealkoholické nápoje), umyté fľaše od sirupov, rastlinných olejov, octu - zátka môže byť ponechaná na fľaši (značka PET - polyetyléntereftalát), číre a farebné fólie, tašky, vrecká (značka LDPE a HDPE - low/high density PE - PE s nízkou/vysokou hustotou), obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, obaly od sladkostí, masla, pomazánok, vajíčok, rôzne plastové nádobky a hračky (značka PP - polypropylén), umyté tégliky od jogurtov (značka PS - polystyrén), obaly z PVC (značka PVC - polyvinylchlorid), ...
Do nádob nevkladajte: fľaše od chemikálií, farieb, ropných produktov, jedov, výbušnín, plasty v kombinácii s kovom, textilom, sklom, ...

MODRÉ NÁDOBY = PAPIER = noviny, časopisy, brožúry, katalógy, letáky, kalendáre, prospekty, zošity, knihy bez dosiek, listy, obalový a kancelársky papier, papierové sáčky, cestovné lístky, ústrižky, telefónne zoznamy (značka PAP 22), hladká lepenka (značka PAP 21), vlnitá lepenka (značka PAP 20), ...
Do nádob nevkladajte: plastové obaly, TETRA-PACK-y, kopírovací papier, lakovaný, znečistený a mastný papier, papierové plienky, vatu, …

ZELENÉ NÁDOBY = SKLO =biele sklo (značka GL 70), zelené sklo (značka GL 71), hnedé sklo (značka GL 72), sklenené fľaštičky, obaly, ...
Do nádob nevkladajte: znečistené sklo, porcelán, keramiku, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, televízne obrazovky, autosklá, sklo s fóliou, fľaše od chemikálií, farieb, jedov, ...

VRECE¸= VKM + KOVY = krabicové obaly od mlieka, džúsov, vína = TETRA - PACK-y (značka C/PAP), menšie kovové predmety, hliníkové fólie a viečka, hliníkové plechovky od piva (značka ALU), konzervy od kompótov, zeleniny, paštét (značka FE), ...
Do vreca nevkladajte: papier, papierové obaly, lepenku, veľké a ostré kovové predmety, ...

Zber VKMK ( viacvrstvové kombinované materiály a kovy), Tetra - Packové obaly (mlieko, džúsy a iné) a kovové obaly (plechovky z piva, nealko nápojov, obaly z konzerv a pod.) bude naďalej z plastových vriec. Ak máte odpadu viac, môžete k zbernej nádobe priložiť plastové vrece s príslušnou zberanou komoditou. Termíny zberu separovaného odpadu sú v kalendári. Termín zmeny zberu separovaného odpadu na zber z uvedených zberných nádob bude vyhlásený obecným rozhlasom.

Žiadame vás o dodržiavanie uvedených pokynov.