Denný stacionár

V Dennom stacionári Ľubotice sa podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v  pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.:
poskytuje:

• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie. 
zabezpečuje:
• rozvoj pracovných zručností a záujmová činnosť.
 
V rámci obslužných činností  poskytujeme pre prijímateľov sociálnych služieb denného stacionára - stravovanie. Strava je dodávaná externým dodávateľom a prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť výberu z piatich jedál. Prijímateľ sociálnej služby denného stacionára platí za stravu - obed, podľa počtu dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala -  2,60€ / deň. Odborné činnosti poskytujeme našim klientom  bezplatne. 
 
Spôsob platby úhrady za sociálne služby: 
Úhradu za sociálnu službu v Dennom stacionári platí prijímateľ za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, najneskôr do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca do pokladne OcÚ v Ľuboticiach, alebo poštovou poukážkou na účet OcÚ v Ľuboticiach.

Cieľovým skupinám prijímateľov sociálnej služby v dennom stacionári sa snažíme zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie pri zachovaní ich ľudskej dôstojnosti a vzájomného rešpektu. Kladieme dôraz na sociálnu rehabilitáciu klienta, zahrňujúcu všetky zložky s cieľom komplexného a koordinovaného využívania prostriedkov na nácvik a precvičovanie jednotlivca, do najvyššej miery s cieľom umožniť mu začlenenie do spoločnosti, rozumejúc tým jeho účasť na rôznych aktivitách spoločenského, verejného a súkromného života, prostredníctvom následovných programov: integračné programy, záujmové činnosti, cvičenie, vychádzky, posedenia pri rozhovore, kultúrne programy, meditácia, počúvanie hudby, sledovanie TV a pod.
 
Poskytujeme aj (podľa potreby):
    • kontrolu krvného tlaku,
    • kontrolu glykémie,
    • dohľad nad užívaním liekov,
    • pitný režim.
 
V dennom stacionári Ľubotice si prejavujeme vzájomnú úctu, rešpekt, toleranciu, porozumenie a  vzájomne spolu komunikujeme.
 
Kontakt:
Denný stacionár
Makarenkova 98
080 06 Ľubotice
E-mail: stacionar@lubotice.eu
Tel.číslo: 051/3337002