Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že na základe zákona  č. 177/2018 Z.Z. v znení neskorších predpisov, nie je potrebné vlastníctvo k nehnuteľnosti preukazovať listom vlastníctva ani výpisom z katastrálnej mapy. Ďalej nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie o návšteve školy (ak študujete v SR) a potvrdenie o ubytovaní. Obec tieto skutočnosti overuje cez portál oversi.gov.sk.

Zákon proti byrokracii

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o splnení podmienky na účely poskytnutia osobitnej zľavy na cestovnom v MHD v I. tarifnom pásme pre občanov s ŤZP alebo ŤZP-S

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území obce Ľubotice (podujatia prístupné verejnosti)

Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie

Žiadosť všeobecná

Prehlásenie o záväzkoch a iných povinnostiach

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - fyzické osoby

Ohlasovacia povinnosť k poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - množstevný zber

Žiadosť o zníženie (resp. odpustenie) poplatku za vývoz komunálneho odpadu

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o vydanie osvedčenia o poľnohospodárskej výrobe vykonávanej samostatne hospodáriacimi roľníkmi /SHR/

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkárne