Tlačivá

Ohlásenie prevádzkového času /resp. zmeny prevádzkového času/

Zriadenie prevádzky - Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej činnosti a k umiestneniu prevádzky na území obce Ľubotice

Žiadosť o súhlas na záber verejného priestranstva na území obce Ľubotice

Žiadosť o povolenie pripojenia účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene - dodatočné povolenie (havarijné stavy)

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene - právnická osoba

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene - fyzická osoba

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z. z.

Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu užívania stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie