Tlačivá

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

Žiadosť o zriadenie vodnej stavby a povolenie odberu vôd

Ohlásenie stavby telekomunikačnej elektronickej siete

Žiadosť o povolenie pasportu stavby

Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

Ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie o údajoch vyplývajúcich z Územného plánu obce Ľubotice

Žiadosť o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o stanovisko k udeleniu výnimky z § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom