Tlačivá

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu užívania stavby (ak nie je spojená so stavebným konaním)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

Žiadosť o povolenie pasportu stavby

Žiadosť o odstránenie stavby (stavieb)

Ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia