Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že k prihláseniu na pobyt a vybaveniu stavebných povolení už nie je potrebné preukazovať vlastníctvo k nehnuteľnosti listom vlastníctva a výpisom z katastrálnej mapy.

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

Žiadosť o zriadenie vodnej stavby a povolenie odberu vôd

Žiadosť o povolenie pasportu stavby

Ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie o údajoch vyplývajúcich z Územného plánu obce Ľubotice