Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že na základe zákona  č. 177/2018 Z.Z. v znení neskorších predpisov, nie je potrebné vlastníctvo k nehnuteľnosti preukazovať listom vlastníctva ani výpisom z katastrálnej mapy. Ďalej nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie o návšteve školy (ak študujete v SR) a potvrdenie o ubytovaní. Obec tieto skutočnosti overuje cez portál oversi.gov.sk.

Zákon proti byrokracii

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa predpokladaného rozpočtového nákladu

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb

Žiadosť o povolenie pasportu stavby

Ohlásenie stavebných úprav/ udržiavacích prác

Ohlásenie reklamnej stavby

Ohlásenie stavby elektronickej telekomunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre územné rozhodnutie

Žiadosť o záväzné stanovisko k dokumentácii pre stavebné povolenie

Žiadosť o poskytnutie územnoplánovacej informácie o údajoch vyplývajúcich z Územného plánu obce Ľubotice