Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že na základe zákona  č. 177/2018 Z.Z. v znení neskorších predpisov, nie je potrebné vlastníctvo k nehnuteľnosti preukazovať listom vlastníctva ani výpisom z katastrálnej mapy. Ďalej nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie o návšteve školy (ak študujete v SR) a potvrdenie o ubytovaní. Obec tieto skutočnosti overuje cez portál oversi.gov.sk.

Zákon proti byrokracii

Žiadosť o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o stanovisko k udeleniu výnimky z § 23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Zb. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníckeho práva k pozemkom

Žiadosť o stanovisko k zámeru výstavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (prístavby a nadstavby rodinných domov, bytových domov a stavieb na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavebné úpravy dokončených stavieb

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavby dočasných objektov zariadení staveniska

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu, na zmenu dokončenej stavby a na zmenu stavby pred dokončením (ostatné stavby a ich zmeny podľa rozpočtového nákladu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (na stavby, ktoré sú súčasťou RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám)

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia a povolenia na zmenu stavby pred dokončením (rodinný dom, bytový dom, stavby na individuálnu rekreáciu)

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a dodatočné povolenie zmeny stavby začatej bez stavebného povolenia

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre právnickú osobu

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby