Tlačivá

Obec Ľubotice oznamuje verejnosti, že na základe zákona  č. 177/2018 Z.Z. v znení neskorších predpisov, nie je potrebné vlastníctvo k nehnuteľnosti preukazovať listom vlastníctva ani výpisom z katastrálnej mapy. Ďalej nie je potrebné dokladať výpis z obchodného registra, živnostenský list, potvrdenie o návšteve školy (ak študujete v SR) a potvrdenie o ubytovaní. Obec tieto skutočnosti overuje cez portál oversi.gov.sk.

Zákon proti byrokracii

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby