Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania